Privacy-statement
Stichting Poco a Poco

Vooraf

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de Stichting Poco a Poco (hierna: Poco a Poco) van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Poco a Poco is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Poco a Poco de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Poco a Poco verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Poco a Poco is gevestigd in Zoetermeer aan de Dorpsstraat 98. Poco a Poco is een Stichting, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 17246144.

Waarom verwerkt Poco a Poco uw persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt als donateur of voor een andere activiteit telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van u. Poco a Poco verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Poco a Poco verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Poco a Poco: om contact met u te kunnen opnemen om u informatie te sturen voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs- en overige) overeenkomsten voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand donateurs en overige betrokkenen bij Poco a Poco te vergroten en om hen te informeren over onze activiteiten. Van personen die hulp krijgen van Poco a Poco worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden hulpverlening. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt. Wij trachten in onze communicatie rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Poco a Poco, kunt u, onder vermelding van ‘blokkering’, per brief of e-mail uw bericht sturen naar: Stichting Poco a Poco, Dorpsstraat 98, 2712 AM Zoetermeer of naar: secretariaat@poco-a-poco.nl Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van Poco a Poco dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die Poco a Poco verstuurt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Poco a Poco alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Poco a Poco hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van betrokkenen
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving)
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Poco a Poco waarbij Poco a Poco erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
 • het maken van statistieken
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Poco a Poco, bijvoorbeeld bij geschillen
 • het beheer van donateursgegevens of ten behoeve van ondersteuning daarvan.

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd. Wij maken echter geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Dat doen wij dus niet. Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Poco a Poco heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft Poco a Poco in dat kader fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Poco a Poco
  • Poco a Poco kan uw (persoons-)gegevens verstrekken aan bestuursleden en vrijwilligers binnen Europa.
  • Poco a Poco ziet erop toe dat zo goed als mogelijk de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Poco a Poco
  • Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Poco a Poco of wanneer Poco a Poco hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Poco a Poco sluit in voorkomend geval een verwerkersovereenkomst met externe partijen die onder verantwoordelijkheid van Poco a Poco gegevens verwerken.
 3. Geen commercieel gebruik
  • Poco a Poco zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Poco a Poco kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Poco a Poco bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten

U heeft recht op:

 • inzage van uw persoonsgegevens, zodat u weet welke gegevens er van u bekend zijn
 • het laten wijzigen van uw persoonsgegevens, zodat uw gegevens kloppen
 • het laten verwijderen van uw persoonsgegevens uit de systemen van Stichting Poco a Poco

U kunt uw verzoek via e-mail sturen naar secretariaat@poco-a-poco.nl of per post naar het adres Stichting Poco a Poco, Dorpsstraat 98, 2712 AM Zoetermeer Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging. Om u een volledig en correct overzicht te geven van uw persoonsgegevens, vragen wij u welke relatie u met stichting Poco a Poco heeft (gehad).

Tot slot

 • Het opvragen of laten verwijderen van gegevens van iemand anders is niet mogelijk.
 • Het uitschrijven voor de nieuwsbrief kan eenvoudig via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief, of onderaan de website pagina’s.
 • Heeft u andere vragen rondom privacy dan kunt u deze stellen via secretariaat@poco-a-poco.nl of schriftelijk via het postadres Stichting Poco a Poco, Dorpsstraat 98, 2712 AM Zoetermeer
 • U bent gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
 • Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Laatste update: juni 2022